Lions Club Liberty Intelligency Our Nation's Safety Lions Club Tábor

LIONSKÉ HNUTÍ » Etický kodex

  • Svou víru v důstojnost svého povolání prokazovat činorodou snahou, abych zasloužil uznání, že jsem něco vykonal.
  • Hledat úspěch a žádat přiměřenou odměnu či užitek jako něco, co mi právem náleží, avšak neusilovat o žádný užitek nebo úspěch za cenu ztráty sebeúcty hledáním výhod, jež mi nenáleží.
  • Mít na mysli, že pro vybudování vlastní existence není nutné zničit existenci někoho jiného, být loajální ke svým klientům a obchodním přátelům, a pravdivý sám k sobě.
  • Při vzniku pochyb o čistotě a spravedlivosti svého postoje či jednání vůči svým bližním, hledat důvod pochyb především u sebe.
  • V přátelství vidět cíl a ne účel světící prostředek. Chápat, že pravé přátelství není měřeno službou jednoho druhému, že opravdové přátelství nic neočekává, službu však přijímá v tom duchu, v jakém byla prokázána.
  • Být si vždy vědom svých povinností občana vůči svému národu, své zemi a své obci. Jim svým postojem, slovem i skutky projevovat neotřesitelnou věrnost a velkoryse jim věnovat své schopnosti a možnosti.
  • Svým bližním pomáhat, nešťastným útěchou, slabým podporou a potřebným svým jměním.
  • Být obezřetný s kritikou a štědrý s chválou. Budovat, ne ničit.